Veel gemeenten streven naar duurzame mobiliteit in hun regio. Een belangrijk onderdeel in de verduurzaming is het stimuleren van elektrisch vervoer en het faciliteren van de daarbij horende laadinfrastructuur. Hoewel gemeenten hier momenteel belangrijke in stappen zetten, is er meer nodig om tijdig te kunnen anticiperen op de sterk verwachte groei in elektrisch vervoer.

In het Klimaatakkoord is gesteld dat in 2030 alle nieuwe personenvoertuigen emissieloos dienen te zijn, wat in de praktijk betekent dat het Nederlandse wagenpark in 2030 uit zo’n 1,9 miljoen elektrische auto’s zal bestaan. Om de bijbehorende laadbehoefte op te vangen zullen er circa 1,7 miljoen (semi)publieke en private laadpalen benodigd zijn. Hierbij is de verwachte toename in elektrische voertuigen voor de logistiek nog niet eens meegenomen.

Om tijdig te anticiperen op de verwachtte toename in elektrisch vervoer is de Nationale Agenda Laadinfrastructuur (NAL) opgesteld.

Hierin staat dat laadinfrastructuur geen belemmering mag zijn voor de groei van elektrisch vervoer.

Om aan deze doelstelling te voldoen dient er een robuust en toekomstbestendig netwerk van laadinfrastructuur aangelegd te worden en wordt aan gemeenten gevraagd om vóór eind 2020 een visie en (plaatsings-)beleid te hebben opgesteld op het gebied van laadinfrastructuur.

Een dergelijke visie en bijbehorend beleid is nodig om te anticiperen op de verwachte exponentiële groei van elektrisch vervoer, de steeds groter wordende laadbehoefte, en een grotere variëteit aan soorten elektrische voertuigen. Waar nu de verzoeken voor laadpalen nog sporadisch binnenkomen bij gemeenten, zal dit op korte termijn snel gaan veranderen. Het is dan aan gemeenten om regie te houden, verschillende laadbehoeften te faciliteren, en een juiste balans te vinden in vraag en aanbod. Dat kan door duidelijke kaders te stellen en een passende mix aan laadinfrastructuur te faciliteren en (waar mogelijk) te stimuleren.

Als u als gemeente nog zoekende bent dan kunnen wij u hier mogelijk in ondersteunen. HetEnergieBureau is nauw betrokken bij de ontwikkelingen binnen de NAL en beschikt over veel parate kennis op het gebied van duurzame mobiliteit. Daarnaast hebben we al veel ervaring op gedaan in het begeleiden van gemeenten bij het opstellen van visie en (plaatsings)beleid op het gebied van elektrisch vervoer en laadinfrastructuur.  We hebben praktische handvatten opgesteld, waarmee we snel en effectief de visie en het plaatsingsbeleid per gemeente kunnen opstellen. Dus neem gerust contact met ons op om hier eens over door te praten. We denken graag met u mee!